شنبه, ژانویه 16, 2021

شما به مالک اشتر رای می‌دهید یا کمیل؟

اگر دو نفر از اصحاب خاص امیرالمومنین(ع) برای انتخابات نامزد شوند، شما به کدام یک رای می‌دهید؟ مالک اشترنخعی یا کمیل...